První stupeň znamená potřebu zvýšené bdělosti. Ministerstvo vnitra proto již dříve doporučilo občanům vyhýbat se místům s vysokou koncentrací osob. 

První stupeň upozorňuje na existenci obecného ohrožení terorismem vyplývající ze situace v zahraničí nebo z mezinárodních aktivit České republiky, zároveň ale není známa konkrétní hrozba teroristických aktivit na území ČR.

Obecná charakteristika čtyř stupňů ohrožení:

 • Stupeň 0 – ideální stav, nemá grafické znázornění a není samostatně vyhlašován,
 • Stupeň 1 – je třeba zvýšené bdělosti,
 • Stupeň 2 – blíže neurčené riziko směrující vůči ČR,
 • Stupeň 3 – vysoká míra jistoty, že se něco stane, či se něco v ČR už stalo.

Jako zvýšené stupně ohrožení terorismem se označují první, druhý a třetí stupeň, které jsou pro účely jasného informování veřejnosti rozlišeny za pomoci vizualizace v podobě černě lemovaných trojúhelníků. V případě prvního stupně je vyplněn žlutou barvou, v případě druhého stupně oranžovou a třetího červenou barvou.

stupen 1.pngohrozeni 2.pngstupen 3.png

 

Jak chránit sebe a své okolí?

Společně s dalšími orgány státní správy a samosprávy chráníme naše občany před hrozbou terorismu, ale i vy můžete pomoci. Tato část vám pomůže pochopit, jak se chránit a být v bezpečí.

Základní pravidlo zní: „Buďte vždy ostražití a nepodceňujte závažnost situace.“ V případě, že uvidíte či uslyšíte jakoukoli podezřelou činnost, kontaktujte policii.

V případě krizové situace platí obecně následující:

 • Pokud jste přímými účastníky incidentu– postupujte dle instrukcí záchranných složek.
 • Pokud nejste přímými účastníky incidentu, ale cítíte se být ohroženi– jděte do budovy/zůstaňte v budově, zapněte si rádio/TV a čekejte na další informace a instrukce.
 • Pokud potřebujete radu či pomoc– využijte krizových linek, zřizovaných v podobných situacích nebo kontaktních center místních krizových štábů.

 

Obecná doporučení

 • Zůstaňte v klidu a buďte trpěliví.
 • Uposlechněte instrukcí záchranných a bezpečnostních sborů.
 • Poslouchejte rádiové nebo televizní vysílání pro bližší instrukce.
 • V případě, že jste přímými účastníky incidentu, poskytněte první pomoc zraněným. První pomoc se poskytuje nejprve osobám, které jsou vážně zraněné.
 • V případě, že je incidentem postižena i budova, ve které se nacházíte, použijte k její prohledání ruční svítilny a pokuste se zjistit přibližné škody a najít zraněné osoby. Nepoužívejte otevřený oheň a nezapínejte elektrické spotřebiče.
 • Pokud cítíte plyn, odpojte jeho přívod, otevřete okna k vyvětrání, odpojte domácí spotřebiče a opusťte budovu.
 • Nepřetěžujte telefonní síť více, než je nezbytně nutné ke kontaktu se záchrannými složkami a Vašimi příbuznými.
 • Zjistěte, zda-li jsou vaši sousedé v pořádku.

 

Doma

Bude-li to nutné, do pohotovostního zavazadla přibalte zejména:

 • Lékárničku
 • Léky, které užíváte
 • Svítilnu a náhradní baterie
 • Mobilní telefon
 • Rádio s náhradními bateriemi
 • Zásoby trvanlivých potravin a balené vody
 • Přikrývku a náhradní oblečení
 • Osobní doklady
 • Nářadí
 • Peníze atd.
 • Zjistěte si důležitá telefonní čísla (Záchranné složky, samospráva, dodavatelé veřejných služeb, příbuzní, přátelé, zaměstnání)
 • V případě, že budete nuceni opustit Váš dům, vypněte přívod elektřiny, vody a plynu
 • Dětem opatřete cedulku se jménem a adresou bydliště
 • Stanovte si evakuační plán a místo, na kterém se shromáždíte
 • Kočky a psy vezměte sebou

 

 

V práci

 • Buďte vždy ostražití a ohlaste jakoukoli neobvyklou nebo podezřelou činnost, kterou ve vašem zaměstnání zaznamenáte.
 • Znejte své okolí a věci, které sem patří. To je důležité např. při prohlídce budov v případě podezření z umístění nástražného výbušného systému.
 • Veďte v patrnosti lidi, kteří vaším pracovištěm prochází.
 • Dávejte pozor na zabezpečení dat ve vašem počítači, pokud jej opouštíte.
 • Zabezpečte své vstupní karty a čipy před odcizením.
 • Nahlaste svým nadřízeným jakékoli podezřelé osoby, které se na vašem pracovišti pohybují a zjevně tam nemají co pohledávat (neohlášené úklidové služby nebo údržba atd.)

 

 

Ve veřejných prostorách

Věnujte zvýšenou pozornost zejména odloženým zavazadlům, balíčkům nebo odstaveným automobilům v místech se zvýšenou koncentrací osob anebo poblíž míst, která mohou být exponovaná z hlediska možného teroristického útoku, např.

 • Objekty zvláštní národní nebo historické hodnoty
 • Vládní budovy
 • Vojenská zařízení
 • Místa, kde se konají kulturní nebo náboženské akce
 • Objekty kritické infrastruktury (mosty, elektrárny, přehrady atd.)

Informujte též bezpečnostní složky o osobách:

 • parkujících, stojících nebo se pohybujících se v okolí stejného místa po několik dnů
 • pořizujících obrazový záznam objektů zvláštního významu nebo osob provádějících zde ostrahu nebo instalovaného zabezpečovacího zařízení

 

Co dělat, abyste předešli teroristickému útoku?

Buďte všímaví. Při svých každodenních činnostech si všímejte svého okolí. Pomůže vám to poznat běžný stereotyp ve vašem okolí a postřehnout cokoli neobvyklého. Poznejte lidi, kteří okolo vás bydlí a pracují. Naučte se všímat si neobvyklých věcí, jako např. podezřelého odloženého zavazadla na veřejném prostranství, na letišti, v kancelářské budově nebo nákupním centru.

Berte vážně to, co slyšíte. Pokud zaslechnete, jak se někdo baví o své příslušnosti k teroristické organizaci nebo sděluje jinému svůj záměr spáchat násilný čin vůči občanům, okamžitě to oznamte policii.

Teroristé provádějí sledování potencionálních cílů. Před samotným provedením konkrétního útoku se zpravidla snaží o jeho cíli získat maximum informací a provádí nácvik samotného útoku. Toto je fáze, kdy mohou občané pomoci nejvíce.

Pokud se setkáte s jakoukoli formou podezřelé činnosti, okamžitě to nahlaste policii.

Tísňová volání

Tísňové volání musí být co nejstručnější a nejvýstižnější. Doporučená struktura telefonátu je následující:

 • Sdělte,co se stalo (popis a charakter události).
 • Sdělte,kde přesně se událost stala.
 • Sdělte,kdy se událost stala (nebo se stále děje).
 • Sdělte své jméno a telefonní číslo.
 • Nezavěšujte jako první. Buďte připraveni poskytnout operátorům doplňující informace.
 • Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Pracujeme nepřetržitě, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, abyste byli v bezpečí a uděláme vše, co můžeme, abychom předešli teroristickému útoku, jehož hrozba je reálná a stálá. Pokud v dané věci disponujete jakoukoli informací, neváhejte a kontaktujte nás na emailové adrese: nkbt.info@pcr.cz.

Spolupráce s veřejností je vždy důležitá a umožňuje policii rychle reagovat na vznikající nebezpečí. Využijte prosím těchto stránek a nahlaste nám jakoukoli informaci, která se dle vás dotýká terorismu nebo případného ohrožení chráněných zájmů České republiky.

Vaše informace budou promptně vyhodnoceny a zpracovány našimi odborníky. Velice si vážíme každého vašeho příspěvku, ačkoli z důvodu velkého objemu příspěvků, který zpracováváme, vám nejsme schopni pokaždé garantovat naši odpověď.

Pokud zjistíte informace, které souvisí s bezprostředním ohrožením života nebo majetku, kontaktujte prosím tísňovou linku policie 158 nebo 112.

Zdroj: Policie ČR, Ministerstvo zahraničních věcí, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám